سلامونه ګرانو ملګرو!!!
زه نوی راغلم افغان بوک ته هیله ده
چې راته روغ او جوړ به وی

image