ډاکټر:
کـوم ځاى د درد کـوي؟

ناروغ:
که(پيس) کې ګذاره کوې درته ښايم يې،

کنه نو خپله ورپسې ګــرځه😂😝😛