دالله تعالي په دي قول کښي ټوله قضاءاوقدر ټولو هغه مصیبتونه چي خلکوته پیښیږي شامل دي هغه که شروي که خیروي داټول مخکښي لاپه لوح محفوظ کښي لیکل شویدي که هغه واړه یالوی وي.
چي دا دالله تعالی یوعظیم آمردی چي احاطه کول یی عقل نشی کولای خوپرالله پاک ډیراسانه دي.
او دځمکي مصیبتونه لکه:لکه فقر،لوږه اوزلزلي.
اودنفس افتونه لکه ناروغي،غمونه اونور

image